مدیریت آموزشگاه

تعداد بازدید:۲۸۱
مدیریت آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر گروه/کارشناس مسئول: نسرین ممتازی

نوع استخدام: رسمی

رشته و مقطع تحصیلی مدیر گروه: 

کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
کارشناس مامائی

شماره تماس واحد: