دانشجویان کاردانی بهورزی

تعداد بازدید:۲۱۴

خانه بهداشت

نام و نام خانوادگی

ردیف

یاتان

عرفان اکبری

1

اسوبلی

فاطمه جوادی

2

چمران

حسن جعفری

3

تقلیدآباد

حسین جداخانی

4

چناقچی

شبنم چناقچی

5

طرازناهید

سارا حبیبی

6

عباس آباد

مجید حقیقی

7

الوسجرد

زهره رضائی

8

امام آباد

مهدیه رضوان

9

یل آباد

فاطمه رحیمی

10

شهرصنعتی

شیما رحمانی چروده

11

شهرصنعتی

نگین صحرانورد شالمانی

12

بیدلو

امیر حسین شجاعیان

13

رحمت آباد

زهرا صدری

14

الوسجرد

مریم صحرائی

15

نورعلیبیک

معصومه عباسی نوری

16

نصیرآباد

لیلا فهیمی

17

عباس آباد

سارا کنعانی

18

یل آباد

فاطمه مسعودی

19

باغ شیخ

فاطمه نوری

20

طرازناهید

زهرا هاتفی مجید پور

21