مربیان

تعداد بازدید:۳۲۲

 مشخصات پرسنل  مرکز آموزش بهورزی شهرستان ساوه

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

ابلاغ

تماس  

خدیجه چوبداران

کارشناس پرستاری

مربی

مربی پرستاری

 

زینب غنمی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط 

مربی بهداشت محیط و حرفه ای

 

مریم سعیدی نیک

کارشناس ارشد آموزش جامع نگر در نظام سلامت

مربی مامائی

مربی مامائی

 

غلامرضا ملااحمدی

کارشناس ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

مربی مبارزه با بیماریها

مربی مبارزه با بیماریها

 

پروین  رحمتی

کارشناس پرستاری

کارشناس هماهنگی امور آموزش و بازآموزی

مربی بهداشت

   
فاطمه نصیری کارشناس مامائی مربی بهداشت خانواده    
میلاد عسگری مهندسی نرم افزار  امور دفتری مرکز آموزش بهورزی امور دفتری 42237817