شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۴۹

ساختار مرکز آموزش بهورزی

در نظام خدمات بهداشت و درمان، مرکز آموزش بهورزی جایگاهی پر اهمیت و حساس دارد. اهمیت مرکز آمـورزش بهورزی در این است که جمعی از فرزندان محروم ترین نقاط کشور، برای خدمت به مردم همان نواحی توسط مربیان تربیت می شوند. مرکزآموزش بهورزی علاوه بر مدیر مرکز، چندین مربی دارد. مدیر و مربیان مرکزآموزش بهورزی شورای مربیان آن مرکز را تشکیل می دهند. مرکزآموزش بهورزی وظیفه تربیت بهورزان و نیز بازآموزی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت را بر عهده دارد. این مرکز تحت پوشش مـرکز بهداشت شهرستان فعالیت می نماید.مرکز آموزش بهــورزی این شهرستـــان در سال ۱۳۶۵ شروع به فعالیت نموده اســت.تاکنون۲۰ دوره تربیت وآموزش بهورز را به انجام رسانده است .

 

 وظایف و رئوس برنامه ها ی مرکزآموزش بهورزی ساوه 

پذیرش و تربیت  بهورز

1- تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

2- بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی

3- اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان

4-  پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

5- توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خا نه های بهداشت و جلب همکاری مردم ، شورای اسلامی، معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

6- بر قراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

7- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد، خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره

8- بررسی مدارک مورد نیاز وتکمیل پرونده داوطلبان، باهمکاری اموراداری دانشگاه

9-  تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

10- برگزاری مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل

11- پیگیری اسامی پذیرفته شدگان ودریافت پرونده آنان ازدانشگاه

12- تامین اعتباروپیگیری لباس فرم دانش آموزان

13- انجام اقدامات لازم درجهت تامین خوابگاه وغذای دانش آموزان

14- برنامه ریزی کلاسهای آموزشی وهماهنگی با مربیان

15- تهیه طرح درس برای مباحث تئوری عملی توسط مربیان

16- تهیه چک لیست آموزشی جهت کارآموزی دانش آموزان توسط مربیان

17- برگزاری کلاسهای دانش آموزان

18- هماهنگی جهت مراکز کارآموزی

19- برنامه ریزی ونظارت بربرگزاری آزمونهای میان دوره ، پایان دوره وفینال دانش آموزان

20- برگزاری جلسات شورای مربیان وبررسی وضعیت دانش آموزان درهرجلسه

21-پیگیری امورمربوط به پرداخت کمک هزینه دانش آموزان

22- برگزاری اردوجهت دانش آموزان

 امورمربوط به بهورزان

۱- انجام نیاز سنجی آموزشی بهورزان به وسیله برگزاری آزمون جامع سالانه و دریافت نیاز های آموزش بهورزان از واحد های مختلف ستادی

2- ارزیابی و تجزیه و تحلیل آزمون وارائه نتایج ارزیابی به مرکز بهداشت شهرستان 

3- تدوین برنامه زمان بندی آموزش سالانه

4- برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی جهت بهورزان با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان

5- نظارت بر کلاسها و کارگاههای آموزشی برگزارشده

6- بررسی اطلاعات ماندگار از دوره های برگزارشده پس از ۲ماه جهت بهورزان

شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و انتقال آموزش ها به سایر رده ها و مشارکت در اجرای برنامه ها

7- برنامه ریزی و اجرای مرا سم بزرگداشت روز بهورز با همکاری واحد گسترش

8- برنامه ریزی سالیانه جهت انتخاب بهورز و مربی نمونه بر اساس چک لیست استاندارد و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان

9- پیگیری و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات آنها

10- برنامه ریزی جهت حضور فعال مربیان در جلسات آموزشی و بازآموزی در  معاونت بهداشتی استان

11- نظارت مستمربرفعالیت آموزشی  پرسنل خانه های بهداشت و پسخوراند به مرکز بهداشت 

12- مشارکت مدیر آموزشگاه در کمیته های آموزشی و اجرایی شبکه بهداشت شهرستان

13- مشارکت در امور فنی بهورزان (ارزشیابی سالیانه ارتقاء شغلی ،تغییر عنوان و...)

14- نظارت مدیر بر نحوه تدریس مربیان

15- رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظایف مربوطه ( مدیر مرکز )

16- حضور فعال در کمیته نقل و انتقالات ( مدیر مرکز )

 17- تدوین و تنظیم بانک سؤالات از کلیه دروس بهورزی

18- نظارت برفعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

آموزش و بازآموزی نیروی انسانی

-برنامه ریزی جهت آموزش و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

-آموزش بدوخدمت نیروهای جدید الورود با همکاری کارشناسان ستاد مرکز بهداشت شهرستان

 سایر فعالیتها

1.   تشکیل جلسات ماهانه شورای  مربیان

2.   تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی و انجام برنامه های مربوطه

3.   انجام پایش ازخانه های بهداشت با مشارکت واحدهای ستادی مرکز بهداشت

4.  مشارکت درجلسات مرکز بهداشت

5.   انجام امورجاری مرکز تنظیم مرخصی ها و مأموریتها

 

مرکز آموزش بهورزی ساوه

مرکز آموزش بهورزی ساوه از سال 1365فعالیت خود را شروع کرد و طی34 سال عهده دارتربیت بهورزان بوده است . درحال حاضر درشهرستان ساوه 120 نفر بهورز ( 73 نفربهورززن و 47 نفربهورز مرد) در خانه های بهداشت مشغول خدمت می باشند.